Kedler

Udsyring af en centralvarmekedel foregår ved at tilsætte kedlens vandvolume en bestemt mængde kemikalier, som er tilsat inhibitorer (beskyttende middel).

Kemikalierne fjerner de kalkdannelser, der måtte være i vandkammeret, uden at kemikalierne angriber selve kedlen.

Sodsiderensning i kedlens fyrboks og røgkanaler bør foretages med jævne mellemrum. Modsat risikerer man, at røgtemperaturen bliver for høj og dermed gør driften dyrere.

Vandmængden i moderne kedler er i dag meget lille, hvilket bevirker at der faktisk ikke er plads til kalksten eller slam. Dette kan i værste fald medføre sprængning af kedlen.

Varmevekslere

Veksleren adskilles fra anlægget, som oftest ved hjælp af monterede afspærringsventiler.

Udsyringen foregår ved, at man tilfører veksleren kemikalier ved hjælp af en pumpe, der trykker væsken ind i veksleren og dermed fjerner snavs og kalksten.

Efter udsyringen neutraliseres kemikalierne således, at et ph-tal på 7 er opnået.

Veksleren gennemskylles derefter med råvand for fjernelse af eventuelle restpartikler.

Vi foretager reparationer og udskiftninger på eget værksted.

 

Beholdere

Beholderen tømmes for vand og varmelegemet afrenses for slam og kalksten. Beholderen renses invendig for slam. Varmelegemet og beholderen efterses grundigt for eventuelt begyndende tæringer eller andre driftsforstyrrelser.

Varmelegemet trykprøves.

Hvor ofte en beholder skal renses er ikke til at sige, da det afhænger af forbrug samt ønsket temperatur på det varme vand. Temperaturen på det varme vand skal være omkring 55-60 grader.

De er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.